کسب رتبه نخست کتابخانه های علوم پزشکی لارستان در بین دانشگاه های نوپا

Home » کسب رتبه نخست کتابخانه های علوم پزشکی لارستان در بین دانشگاه های نوپا

کسب رتبه نخست کتابخانه های علوم پزشکی لارستان در بین دانشگاه های نوپا

در پی ارزیابی مرکز انتشارات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت از کتابخانه های علوم پزشکی کشور به ...