تخصیص بودجه 500 میلیون ریالی جهت خرید کتب موردنیاز کتابخانه مرکزی

Home » تخصیص بودجه 500 میلیون ریالی جهت خرید کتب موردنیاز کتابخانه مرکزی

تخصیص بودجه ۵۰۰ میلیون ریالی جهت خرید کتب موردنیاز کتابخانه مرکزی

با تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال به بودجه کتابخانه مرکزی، مجموع بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۰ کتابخانه به حدود ۱ ...