تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق

Home » تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق

تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق

ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق مجهز شد.