تبریک هفته کتاب به پرسنل دانشکده پرستاری با حضور مدیر و کارشناس امور کتابخانه ها و مسئولین دانشکده

Home » تبریک هفته کتاب به پرسنل دانشکده پرستاری با حضور مدیر و کارشناس امور کتابخانه ها و مسئولین دانشکده

تبریک هفته کتاب به پرسنل دانشکده پرستاری با حضور مدیر و کارشناس امور کتابخانه ها و مسئولین دانشکده

جهت بزرگداشت هفته کتاب، جمعی از مسئولین به همراه مدیر و کارشناس امور کتابخانه ها به دیدار پرسنل ...