برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

Home » برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ توسط شرکت آوا افزار ...