بازدید کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

Home » بازدید کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

بازدید کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی بازدید نمودند. در این بازدید که با هدف استقلال ...