انتقال منابع و تجهیزات به کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » انتقال منابع و تجهیزات به کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

انتقال منابع و تجهیزات به کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

انتقال منابع و تجهیزات کتابخانه مرکزی توسط نیروهای خدماتی دانشکده آغاز گردید.