اضافه شدن 820 نسخه کتاب جدید به منابع موجود در کتابخانه مرکزی در سال 1400

Home » اضافه شدن 820 نسخه کتاب جدید به منابع موجود در کتابخانه مرکزی در سال 1400

اضافه شدن ۸۲۰ نسخه کتاب جدید به منابع موجود در کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۲۰ نسخه کتاب جدید به منابع کتابخانه مرکزی اضاف شد که این تعداد ...