ارائه راهنمای مشاغل و حرف توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید 19

Home » ارائه راهنمای مشاغل و حرف توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید 19

ارائه راهنمای مشاغل و حرف توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹

در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹، کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، راهنمای مشاغل و حرف را جهت ...