آغاز نصب و راه اندازی تاسیسات فناوری کتابخانه مرکزی

Home » آغاز نصب و راه اندازی تاسیسات فناوری کتابخانه مرکزی

آغاز نصب و راه اندازی تاسیسات فناوری کتابخانه مرکزی

در پی انتقال منابع و تجهیزات به کتابخانه مرکزی، مراحل نصب و راه اندازی تاسیسات فناوری کتابخانه آغاز ...