کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

دستورالعمل رعایت مجموعه مقررات ایمنی و امنیتی کتابخانه

file name : -العمل-عمرانی-ایمنی-در-مقابل-حوادث-غیرمترقبهC.pdf
file size : 8 MB
دانلود

آیین نامه وجین ۱۴۰۱-۱۴۰۰

file name : -نامه-وجین-1401-1400.pdf
file size : 885 KB
دانلود

آیین نامه عضویت ۱۴۰۱-۱۴۰۰

file name : -نامه-عضویت-1401-1400.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه خدمات تحویل مدرک ۱۴۰۱-۱۴۰۰

file name : -نامه-خدمات-تحویل-مدرک-1401-1400.pdf
file size : 488 KB
دانلود

آیین نامه امانت کتابخانه ۱۴۰۱-۱۴۰۰

file name : -نامه-امانت-کتابخانه-1401-1400.pdf
file size : 716 KB
دانلود