خرید

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش خرید کتابخانه مرکزی (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰)

file name : gozaresh-kharid.pdf
file size : 486 KB
دانلود

گزارش خرید کتابخانه مرکزی (شش ماهه اول ۱۴۰۰)

file name : -خرید-کتابخانه-مرکزی-شش-ماهه-اول-1400.pdf
file size : 638 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۹

file name : -خرید-تجمیع-سال-1399.pdf
file size : 223 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۸

file name : -خرید-کتب-کتابخانه-ها-در-سال-1398.pdf
file size : 189 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۷

file name : -خرید-کتابخانه-های-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان-در-سال-1397-1.pdf
file size : 30 KB
دانلود

گزارش خرید کتابخانه مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸

file name : -خرید-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1390-تا-سال-1398.pdf
file size : 187 KB
دانلود