امانت

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش امانت کتابخانه ها در شش ماهه دوم ۱۴۰۱

file name : -امانت.pdf
file size : 187 KB
دانلود

گزارش امانت و مرجع کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۰

file name : cozaresh-amanat.pdf
file size : 189 KB
دانلود

گزارش امانت کتابخانه مرکزی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹

file name : -امانت-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1398-تا-1399.pdf
file size : 203 KB
دانلود

گزارش عملکرد میز امانت کتابخانه

file name : -امانت-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1387-تا-سال-1398.pdf
file size : 188 KB
دانلود