گزارش عملکردها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش امانت کتابخانه ها در شش ماهه دوم ۱۴۰۱

file name : -امانت.pdf
file size : 187 KB
دانلود

گزارش امانت و مرجع کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۰

file name : cozaresh-amanat.pdf
file size : 189 KB
دانلود

گزارش خرید کتابخانه مرکزی (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰)

file name : gozaresh-kharid.pdf
file size : 486 KB
دانلود

گزارش خرید کتابخانه مرکزی (شش ماهه اول ۱۴۰۰)

file name : -خرید-کتابخانه-مرکزی-شش-ماهه-اول-1400.pdf
file size : 638 KB
دانلود

گزارش امانت کتابخانه مرکزی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹

file name : -امانت-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1398-تا-1399.pdf
file size : 203 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۹

file name : -خرید-تجمیع-سال-1399.pdf
file size : 223 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۸

file name : -خرید-کتب-کتابخانه-ها-در-سال-1398.pdf
file size : 189 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۷

file name : -خرید-کتابخانه-های-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان-در-سال-1397-1.pdf
file size : 30 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۸

file name : -خرید-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1390-تا-سال-1398-1.pdf
file size : 187 KB
دانلود

گزارش خرید تجمیع کتابخانه ها در سال ۱۳۹۷

file name : -خرید-کتابخانه-های-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان-در-سال-1397.pdf
file size : 30 KB
دانلود

گزارش خرید کتابخانه مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸

file name : -خرید-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1390-تا-سال-1398.pdf
file size : 187 KB
دانلود

گزارش عملکرد میز امانت کتابخانه

file name : -امانت-کتابخانه-مرکزی-از-سال-1387-تا-سال-1398.pdf
file size : 188 KB
دانلود