فرآیندها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند درج خبر در وب سایت کتابخانه دیجیتال

file name :
file size :
دانلود

فرایند برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه جهت دانشجویان

file name :
file size :
دانلود

فرایند برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه جهت اعضای هیأت علمی

file name :
file size :
دانلود

فرایند انتخاب دوره آموزش ضمن خدمت کتابداران

file name :
file size :
دانلود

فرایند اطلاع رسانی دسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدید

file name :
file size :
دانلود