فرم ها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ضمانت نامه عضویت اعضای حقیقی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی

file name :
file size :
دانلود

پیش نویس قرارداد عضویت کتابخانه ویژه اساتید حق التدریس

file name :
file size :
دانلود

پیش نویس قرارداد عضویت کتابخانه ویژه کارکنان غیر رسمی

file name :
file size :
دانلود

فرم عضویت کتابخانه

file name :
file size :
دانلود

فرم ارزشیابی کتابخانه های تابعه دانشکده

file name :
file size :
دانلود

فرم درخواست مقاله

file name :
file size :
دانلود

فرم پشنهاد خرید کتاب

file name : VPN.pdf
file size : 580 KB
دانلود