گزارش خرید کتب کتابخانه‌ها در سال ۱۳۹۷

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان