اخبار و رویدادها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق
ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق مجهز شد.
بارگزاری صفحات مرتبط با مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی
در راستای برنامه عملیاتی شش ماهه دوم ۱۴۰۱، صفحات مرتبط با مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی بارگزاری شد.