منـوهـا

بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی لارستان با هدف ارتقاء امر نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات واصله با توجه به دستورالعمل ها و قوانین، زیر نظر رئیس محترم دانشکده شروع به کار نمود. توسعه و بالندگی ایران اسلامی، نیازمند وجود سازمان هایی پویا، شفاف و چابک می باشد. گام نهادن در مسیر دستیابی به چنین سازمان هایی مستلزم حضور همه جانبه، مستمر و صادقانه مجموعه ای نظارتی در کنار سایر کارکنان تلاشگر دستگاه جهت شناسایی موانع موجود در مسیر رشد و تعالی و از بین بردن گلوگاه های فسادخیز می باشد.

CF
تلفن :

071-52255512

داخلی 122

فکس :

071-52349327

ایمیل :

bazrasi@larums.ac.ir