کمیته وب سایت

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کمیته وب سایت کتابخانه‏های دانشکده علوم پزشکی لارستان با هدف ساماندهی و ارتقاء وب سایت دفتر امور کتابخانه‏ها و وب سایت‏ کتابخانه‏های دانشکده بهداشت اوز و بیمارستان امام رضا (ع) از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز به کار نمود. ساماندهی کتابخانه الکترونیک و وب سایت‏های کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی دو هدف اصلی این کمیته است.