کسب رتبه نخست آمار امانت کتابخانه مرکزی در بازه زمانی مهر تا دی ماه ۱۴۰۱

Home » اخبار و رویدادها » کسب رتبه نخست آمار امانت کتابخانه مرکزی در بازه زمانی مهر تا دی ماه ۱۴۰۱

کتابخانه مرکزی در بازه زمانی مهر تا دی ماه ۱۴۰۱ و از بین سه کتابخانه دانشکده علوم پزشکی لارستان در بخش امانت کتاب حائز رتبه نخست شد. بر اساس مجموع گزارش های استخراج شده از سامانه کتابخانه ای کوها و کتب امانتی خارج از سیستم کوها (دانشجویان ورودی ۱۴۰۱)، کتابخانه مرکزی مجموعا با امانت ۱۲۰۳ کتاب و بازگشت ۱۲۹۴ کتاب امانت رفته، رتبه نخست امانت را در بازه زمانی مهر تا دی ماه ۱۴۰۱ در بین سه کتابخانه دانشکده علوم پزشکی لارستان از آن خود کرد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم