کارگاه های کتابخانه در سال ۱۳۹۷

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مخاطبین
نرم افزار کتابخانه (کوها) زیور عبدالله پور ۰۷/۰۷/۹۷ دانشجویان هوشبری ۹۷
نرم افزار کتابخانه (کوها) زیور عبدالله پور ۰۷/۰۷/۹۷ دانشجویان اتاق عمل ۹۷
نرم افزار کتابخانه (کوها) زیور عبدالله پور ۰۷/۰۷/۹۷ دانشجویان پرستاری ۹۷
نرم افزار کتابخانه (کوها) زیور عبدالله پور ۰۷/۰۷/۹۷ دانشجویان بهداشت دهان و دندان ۹۵
سامانه منبع یاب زیور عبدالله پور ۰۸/۰۷/۹۷ دانشجویان هوشبری ۹۷
سامانه منبع یاب زیور عبدالله پور ۰۸/۰۷/۹۷ دانشجویان اتاق عمل ۹۷
سامانه منبع یاب زیور عبدالله پور ۰۸/۰۷/۹۷ دانشجویان پرستاری ۹۷
سامانه منبع یاب زیور عبدالله پور ۰۸/۰۷/۹۷ دانشجویان بهداشت دهان و دندان ۹۵