کارگاه های برگزار شده توسط کتابداران

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
عنوان کارگاه مدرس سال برگزاری مخاطبین
پایگاه Up to Date زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
پایگاه اطلاعاتی PubMed زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
پایگاه اطلاعاتی SID زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
پایگاه اطلاعاتی Magiran زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
پایگاه اطلاعاتی Irandoc زیور عبدالله پور ۱۳۹۲ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۲
            پایگاه Up to Date زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
پایگاه اطلاعاتی PubMed زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
پایگاه اطلاعاتی SID زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
پایگاه اطلاعاتی Magiran زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
پایگاه اطلاعاتی Irandoc زیور عبدالله پور ۱۳۹۳ دانشجویان پرستاری و اتاق عمل ۹۳
            پایگاه Up to Date زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی PubMed زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی SID زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی Magiran زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی Irandoc زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
پایگاه اطلاعاتی ProQuest زیور عبدالله پور ۱۳۹۴ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۴
کارگاه PubMed موهبت شیوخی ۱۳۹۴ اعضای هیأت علمی
کارگاه علم سنجی موهبت شیوخی ۱۳۹۴ اعضای هیأت علمی
کارگاه اندنوت موهبت شیوخی ۱۳۹۴ دانشجویان
پایگاه Up to Date زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی PubMed زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی SID زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی Magiran زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی Irandoc زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
پایگاه اطلاعاتی ProQuest زیور عبدالله پور ۱۳۹۵ دانشجویان پرستاری، بهداشت دهان و دندان و اتاق عمل ۹۵
کارگاه گوگل اسکالر موهبت شیوخی ۱۳۹۵ اعضای هیأت علمی
کارگاه PubMed موهبت شیوخی ۱۳۹۵ کارمندان
کارگاه ORCID موهبت شیوخی ۱۳۹۵ کارمندان
کارگاه جستجوی مقدماتی موهبت شیوخی ۱۳۹۵ دانشجویان
کارگاه گوگل اسکالر موهبت شیوخی ۱۳۹۵ دانشجویان
کارگاه ORCID موهبت شیوخی ۱۳۹۵ اعضای هیأت علمی
پایگاه Up to Date زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی PubMed زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی SID زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی Magiran زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی Irandoc زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی ProQuest زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی Clinical Key زیور عبدالله پور ۱۳۹۶ دانشجویان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل ۹۶
کارگاه ResearchGate موهبت شیوخی ۱۳۹۶ کارمندان
کارگاه ReseacrhGate موهبت شیوخی ۱۳۹۶ اعضای هیأت علمی
کارگاه جستجوی پیشرفته موهبت شیوخی ۱۳۹۶ دانشجویان
کارگاه PubMed موهبت شیوخی ۱۳۹۶ دانشجویان
پایگاه اطلاعاتی ProQuest موهبت شیوخی ۱۳۹۶ دانشجویان اتاق عمل ۹۶
پایگاه اطلاعاتی Clinical Key موهبت شیوخی ۱۳۹۶ دانشجویان اتاق عمل ۹۶