مفاهیم پایه علم سنجی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

علم ‌سنجی گستره ای از دانش است که به بررسی ویژگی های اطلاعات علمی پرداخته و بر مبنای داده های معتبر بین المللی تولیدات علمی کشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد. در علم سنجی از روش‌های آماری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و تأثیرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده می‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد. مطالعات انجام شده بیانگر رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی ایران طی سالیان اخیر و بالاخص در حوزه علوم پزشکی می باشد.

شاخصهای علم سنجی عبارتند از:

  1.  شاخصی برای ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌
  2.  شاخصی برای ارزیابی کیفیّت تحقیقات‌ در دانشگاه
  3.  شاخصی برای ارزیابی بهره‌وری علمی دانشگاه‌
  4.  شاخصی برای ارزیابی میزان موفّقیّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشی – پژوهشی خود
  5.  شاخصی برای شناسایی وضعیّت پیشرفت علمی دانشگاه در حوزه‌های موضوعی مختلف
  6.  شاخصی برای شناسایی مؤثّرترین عضو هیات علمی و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه های موضوعی مختلف