معرفی کمیته فهرست نویسی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فهرست نویسان در پدید آمدن فهرست های کتاب که همراه با پیشرفت فناوری اطلاعات برای ایجاد فهرست های دیجیتال در قالبی جدید تغییر شکل داده نقش مهمی ایفا می کنند. تهیه و تنظیم اطلاعات منابع بر اساس استانداردهای طبقه بندی اطلاعات که با توصیف و تحلیل و نمایه سازی همراه می باشد، همان کار همیشگی آنان در فهرست نویسی یا متادیتاسازی است که سالیان متمادی به شکل های مختلف آن را با عنوان فهرست نویسی انجام داده اند.

فهرست (Catalog)

فهرست، سیاهه ای از اطلاعات یک کتاب یا کتابخانه یا شخصیت است که به معرفی اجمالی متون و منابع آن می پردازد. فهرست می تواند بر اساس اطلاعات کتابشناختی از قبیل عنوان، پدیدآورندگان یا بر اساس مؤلفه هایی چون: موضوع، زبان، ناشر، سال نشر و مترجمین کتاب تهیه و تنظیم شود.

فهرست نویسی (Cataloging)

امروزه فهرست نویسی به صورت شناسه یا فیلدهای اطلاعاتی و بر اساس یکی از قواعد یا شیوه های استاندارد فهرست نویسی انجام می شود. از این رو کمیته فهرست نویسی دانشکده علوم پزشکی لارستان با هدف جمع آوری و یکسان سازی ثبت اطلاعات مربوط به منابع کتابخانه که شامل اطلاعات کتاب شناسی و نسخه شناسی است و ایجاد فهرستگان یا OPAC (Online Access Catalogues) در اسفند ماه ۹۶ راه اندازی شد. اعضای این کمیته به صورت منظم به بررسی فهرستگان کتابخانه ها پرداخته و ضمن بررسی نواقص موجود، در جهت ویرایش و همسان سازی آن ها اقدام خواهند کرد.