معرفی کمیته آموزش

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

امروزه آموزش نیروی انسانی سازمان ها با توجه به تغییرات فزاینده علم و فن آوری، نیازهای تخصصی و حرفه ای جدید، دستیابی به منابع انسانی کارآمد در نظام اداری، به عنوان گامی مؤثر و مفید در جهت توانمندسازی کارکنان مورد تأکید سازمان ها خصوصاً سازمان های یادگیرنده و پویاست.

کمیته آموزش دفتر امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان نیز با هدف هدایت کلیه امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی در زمینه کتابداری راه اندازی شد. این کمیته در جهت ارتقاء کمی و کیفی توانمندی های کتابداران در کلیه واحدهای دانشکده ای و بیمارستانی فعالیت و در این رابطه مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی مختلفی می نماید.