راه اندازی سامانه eprints دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » اخبار و رویدادها » راه اندازی سامانه eprints دانشکده علوم پزشکی لارستان

سامانه eprints دانشکده علوم پزشکی لارستان به آدرس
http://eprints.larums.ac.ir/ راه اندازی گردید. این سامانه که حاوی مقالات پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان می باشد، توسط امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان و به صورت فصلی روزآمد می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم