تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق

Home » اخبار مدیریت بحران » تجهیز ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق

ساختمان جدید کتابخانه مرکزی به سیستم ضد حریق مجهز شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم