برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ توسط شرکت آوا افزار برگزار گردید. در این وبینار دو ساعته، گزارش گیری از بخش امانت کتابخانه آموزش داده شد. گزارش گیری از سایر بخش های سامانه در وبینار دیگری توسط همین شرکت ارائه خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم