بارگذاری صفحات مرتبط با مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی

Home » اخبار مدیریت بحران » بارگذاری صفحات مرتبط با مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی

در راستای برنامه عملیاتی شش ماهه دوم ۱۴۰۱، صفحات مرتبط با مدیریت بحران در وب سایت کتابخانه مرکزی بارگزاری شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم