اولویت های پژوهشی کمیته پژوهشی کتابداران

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
محور اول : فناوری اطلاعات در کتابخانه ها
  • کلیه تحقیقاتی که به استفاده بهینه و کارایی نرم افزار کتابخانه ای کمک نماید
  • تحقیقاتی در خصوص میزان استفاده، کارایی و میزان آشنایی کاربران با بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی
  • پژوهش هایی در حوزه امکان سنجی، طراحی و راه اندازی کتابخانه دیجیتال در دانشگاه
محور دوم : کتابخانه، خدمات و کاربران آن
  • تحقیقات که در زمینه توسعه مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات مرجع، همکاری بین کتابخانه ای، تجهیزات و فضا و آموزش کاربران در کتابخانه ها انجام پذیرد.
محور سوم : مدیریت و نیروی انسانی در کتابخانه ها
  • انجام تحقیقاتی در حوزه مدیریت مناسب نیروی انسانی در کتابخانه ها، شناخت فرهنگ سازمانی، آموزش کارکنان و...
محور چهارم: علم سنجی و تولید دانش
  • پژوهش هایی در زمینه کتاب سنجی، اطلاع سنجی، وب سنجی، تحلیل استنادی و مدیریت دانش
محور پنجم: سواد
  • پژوهش هایی در زمینه توسعه سواد اطلاعاتی و سواد دانشگاهی
محور ششم: سرقت ادبی
  • انجام تحقیقاتی در جهت توانمندسازی پژوهشگران در استناد و رفرنس دهی متون علمی و اقتباس از متن
محور هفتم: شبکه های اجتماعی علمی
  • تحقیقاتی که به ارتقاء سطح علمی پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی می انجامد.