اهداف کمیته آموزش

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اهداف کمیته آموزش

• سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء سطح علمی و توانمندی کتابداران
• تعیین نیازها و اولویت های آموزشی
• برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی ویژه کتابداران
• تدوین شیوه و اجرای ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی، اجرا و وضعیت مدرسین
• ارتقاء دانش و مهارت کتابداران در زمینه برگزاری دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی جهت کاربران دانشکده

شرح وظایف کمیته آموزش

• نیاز سنجی دوره های پیش بینی نشده برای پست های مختلف کارکنان
• برگزاری کلاس های آموزشی بر اساس نیاز کارکنان برای ارتقاء سطح آگاهی آنها
• معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های آموزشی
• اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان و مکان برگزاری کلاس های آموزشی
• برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با همکاری اساتید داخلی و مدعو
• برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری
• تدوین برنامه کمیته مذکور در ابتدای سال
• برگزاری دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی جهت کاربران دانشکده (دانشجویان / اعضا هیئت علمی) با همکاری کتابداران شاغل در واحدهای مختلف دانشکده علوم پزشکی لارستان
• تهیه راهنماها و بروشورهای آموزشی