اعضای کمیته پژوهش کتابداران

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
نام عضو محل خدمت پست الکترونیک
زیور عبدالله پور دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) diglib@larums.ac.ir
موهبت شیوخی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) Larlib3@sums.ac.ir
زهرا اخوت بیمارستان امام رضا (ع)
مهرنوش عسکری دانشکده بهداشت اوز