اعضای کمیته وب سایت

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
نام عضو محل خدمت
زیور عبدالله پور دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
موهبت شیوخی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
زهرا اخوت بیمارستان امام رضا (ع) لارستان
مهرنوش عسکری دانشکده بهداشت اوز