اطلاعات همکاران

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

تصویر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیک

 

زیور عبدالله پور

کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان

z.abdollahpour@larums.ac.ir

 

موهبت شیوخی

کارشناس کتابداری پزشکی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان

m.shoyukhi@larums.ac.ir