اتمام فرایند سازماندهی منابع در مخزن کتابخانه مرکزی

Home » اخبار و رویدادها » اتمام فرایند سازماندهی منابع در مخزن کتابخانه مرکزی

با اتمام فرایند سازماندهی منابع در مخزن کتابخانه مرکزی، این کتابخانه آماده استفاده دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشکده می باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم